فیلم ها و وبینارهای ویژه

دومین وبینار مرگز ایرانی مطالعات سیاسی تحت عنوان «ایران و الویت منافع ملی»

Gasping For Continued Efforts To Promote National Dialogue (Farsi)
آخرین رمق‌های اصرار بر ضرورت گفتگو / محمد جواد اکبرین

Giving Full Recognition To A Situation of Crisis (Farsi)
مسئله‌شناسی و به رسمیت شناختن بحران / محمد جواد اکبرین

National Interest and Consolidation of Regional Gains (Farsi)
منافع ملی و تثبیت دستاوردهای منطقه‌ای / مهرداد خوانساری

The Mandela Experience: National Reconciliation Is Not The Same As Surrender (Farsi)
تجربه ماندلا؛ گفتگو نه تسلیم / مهرداد خوانساری

National Reconciliation: Another Way of Promoting The Struggle for Change (Farsi)
آشتی ملی؛ شکل دیگری از مبارزه/ مهرداد خوانساری

4 Options for Defining National Interest (Farsi)
چهار گزینه روی میز برای تعریف منافع ملی / رضا علیجانی

The Power of Civil Society (Farsi)
قدرتِ جامعه مدنی رضا / علیجانی

The Will of the Majority In Defining National Interest (Farsi)
اراده اکثریت در تعریف منافع ملی / رضا علیجانی

Freedom: A Preamble for Defining National Interest
آزادی؛ مقدمه تعریف منافع ملی / رضا علیجانی

Methodology For Arriving At A Consensus In Defining National Interest (Farsi)
منافع ملی و دفاع از روش تعاملی / رضا علیجانی

اولین وبینار مرگز ایرانی مطالعات سیاسی تحت عنوان «ایران و الویت منافع ملی»

Putting Experience to Work in addressing 'National Interest' (Farsi)
تجربه منافع ملی_ یاد گرفتن را باید بیاموزیم / محمد جواد اکبرین

National Reconciliation in the Service of National Interest (Farsi)
آشتی ملی برای تامین منافع ملی / محمد جواد اکبرین

The Need to Focus on 'National Interest' (Farsi)
لزوم تاکید بر منافع ملی / مهرداد خوانساری

Consus Building, National Reconciliation, New Political Realignment and Conditional Amnesty (Farsi)
توافق سازی، آشتی ملی، صف آرایی نو و عفو مشروط / مهرداد خوانساری

The Need to Readdress Priorities in Foreign Policy (Farsi)
لزوم تغییر اولویت ها در سیاست خارجی / مهرداد خوانساری

IRGC is Incapable of Providing a Solution to Iran's National Crisis (Farsi)
خیزش سپاه راه حل بحران ملی نیست / مهرداد خوانساری